Skip to main content

Utlandsprojekt

L.E.B har sedan lång tid utfört uppdrag utomlands och har sedan starten verkat i alla världsdelar förutom Antarktis. Stor del av projekteten som genomförts har varit ambassader men även industri- och sjukhusprojekt har förekommit. 

Utlandsprojekt
 • Grekland - Athen, svensk ambassad +

  Ombyggnad av teknisk försörjning för residenset i Athen. Installation av uteluftsvärmepumpar, luftbehandlingsaggregat och utbyte styrsystem. 

 • Australien - Canberra, svensk ambassad +

  Ambassadbyggnaden i Canberra påbörjades 1947 och färdigställdes 1951. Ambassaden skall moderniseras och byggas om samt förses med helt nya installationer såväl invändigt som utvändigt. LEB Consult har fått förtroendet att svara för VVS-projekteringen.

  Byggnaden innehåller ambassadens kontorslokaler och boendelokaler med residens. 

 • Pakistan - Islamabad, svensk ambassad +

  I november 2009 fick Statens fastighetsverk regeringens uppdrag att genomföra program och projektering för en svensk ambassadanläggning med ambassadkansli, ambassadörens residens och personalbostäder på den tomt som tilldelades svenska staten i diplomatkvarteret the Diplomatic Enclave. Projektering genomförs av inhemska konsulter efter ramhandling upprättad i Sverige.

 • Luanda, svensk ambassad +

  Sverige var ett av de första länderna som erkände Angola 1975 och diplomatiska relationer upprättades redan i februari 1976. Sverige var också ett av de första länderna att öppna ambassad och inleda ett biståndssamarbete med Angola.

  Den nuvarande ambassadbyggnaden uppfördes 1984-85 efter ritningar av två arkitekter på White & Partners, Rune Falk och Lisa Hanson. 2014 blev ambassaden ambassad för såväl Sverige som Norge. Ombyggnaden till två ambassader i samma byggnad påbörjade SFV 2013.

  Sveriges och Norges ambassadbyggnad i Angola är belägen i Miramar, ett område i den centrala delen av huvudstaden Luanda.

 • Kenya - Nairobi, svensk ambassad +

  Ambassadbyggnaden utgörs av två befintliga hus som renoveras och byggs ihop samt en större tillbyggnad. På tomten finns även två vaktbyggnader och byggnad för tekniska installationer som avloppsrening och reservkraft. Avloppsvattnet från byggnaderna renas och används för spolning av toaletter samt trädgårdsbevattning.

  LEB´s uppdrag omfattar projektering av VA-, avloppsrening samt VVS-installationerna.

  Arkitekt: Åsell & Co Arkitektkontor

 • USA - Washington, House of Sweden svensk ambassad +

  Byggnaden som är vackert belägen vid promenadstråket vid Potomacfloden, är ritad av Gert Wingårdh och Tomas Hansen från Wingårdhs arkitektkontor.
  Byggnaden är i fem plan samt garage. Förutom ambassadens kontorslokaler innehåller byggnaden en utställningshall, konferenscenter och bostäder

  Projekteringen har bedrivits av en amerikansk exploatör tillsammans med Statens fastighetsverk (SFV). Invigningen av det färdiga ”House of Sweden” skedde i oktober 2006.

  LEB´s uppdrag omfattade projektering av layouter för VVS-installationerna för de byggnadsbundna installationerna samt granskning av den del av projekteringen som utförs av amerikanska konsulter. LEB utförde VVS projekteringen för hyresgästanpassningen.

  Arkitekt: Wingårdhs Arkitektkontor

  Byggnaden fick Casper Sahlin-priset 2007

 • Rumänien - Bukarest, svensk ambassad +

  Redan 1936 köpte den svenske envoyén i Bukarest, Patrik Reutersvärd, fastigheten som 1938 förvärvades av svenska staten. Byggnaden ligger i ett parkområde med stora villor från tiden kring första världskriget. Huset uppfördes 1929. Mellan 1938-41 genomfördes en större ombyggnad för att rymma både ambassadens kansli, residens och lägenhet för lokalanställda. Arkitekt vid den ombyggnaden var Ferdinand Fischer.

  Ombyggnaden, som genomfördes senare innebar att ambassaden fick lokaler i markplanet och i den del en trappa upp som tidigare var ambassadörens privatvåning. Representationsvåningen behölls oförändrad och fick behålla sin befintliga entré. Residensets privata våning finns nu på andra våningen. På översta planet finns rum som kan användas som sovrum eller gästrum. Privatvåningen har fått egen ingång på baksidan medan den gamla ingången återställts för kansliet.

 • Saudi Arabien, Bergrum +

  OLJELAGRINGSANLÄGGNING
  Vi har haft ett samarbete med ABV Rock Group, gällande ett antal hemliga oljelagringsanläggningar under mark.
  Projektet är ett av världens största byggnadsprojekt.
  Sedan 1992 har L.E.B konstant haft personal arbetande med projektet, som mest 19 personer.

  Då projektet är hemligt får inga dokument eller ritningar publiceras offentligt. Personal måste genomgå en noggrann säkerhetskontroll innan tillträde till projektet medges.

  Eftersom de färdiga anläggningarna skall klara av att fungera även i krig, ställs höga krav på gasskydd, friskluft, färskvatten samt stötvågor.
  L.E.B har bland annat arbetat med NBC- skyddet (Nuclear, Biological and Cemical).

  Varje anläggning är självförsörjande vad gäller el och vatten.
  Ett antal stora dieselmotorer borgar för säker drift vid externt elbortfall.

  SKYDDADE ANLÄGGNINGAR
  L.E.B Consult har i flera decenier arbetat med tunga befästningsanläggningar åt bland annat Fortifikationsverket (f.d. Fortifikationsförvaltningen) och Post- och Telestyrelsen.
  Projekten som har genomförts, har varit av hög teknisk komplexitet.

  Skyddade anläggningar skall ofta skyddas mot såväl giftig gas, kemiska stridsmedel som EMP, chockvågor och radioaktiv strålning.
  Inkommande vatten kloreras och renas med UV-teknik, samt i speciella fall med nanofiltrering (som hindrar virus).
  Luften in i anläggningarna filtreras med kolfilter och ett mikrofilter som även det hindrar virus och bakterier.

 • Malaysia, SKF Kullagerfabrik +

  SKF styrelse beslöt att utvidga sin verksamhet i Asien. Förutom de fabriker som fanns i Indien och Singapore var avsikten att etablera sig i Malaysia. L.E.B fick då det stora förtroendet att ansvara för totalprojektering och uppföljning av byggnationen av den nya fabriken.

  L.E.B fick i uppdrag att ansvara för all projektering, byggledning, kontroll och uppföljning. En omfattande kalkylberäkning från L.E.B utgjorde basen för projektets totalbudget.

  Fabriksytan är ca 30 000 m2 med driftkontor, parkvaktstuga och kantin. För att kunna hålla hög kvalitet på den produkt som tillverkas, dvs kullager, krävs en byggnad med inre miljö som svarar mot ställda produktionskrav. Det gäller i första hand mediaförsörjning, renhet, luftkonditionering med höga krav på konstant temperatur och relativ luftfuktighet. Genom strikt koordinering av byggande och maskinmontage kunde fabriken stå färdig för produktion, två år efter köp av tomtmark, enligt grundtidplanen.

 • Belgien - Bryssel, Serenitas +

  1992 färdigställdes projekt Serenitas i Bryssel. Fastigheten består av tre hus: Michelangelo, Rodin och Myron på totalt 22 000 m2 uthyrningsbar kontorsyta. Byggherre var Eurobalken S.A. ett dotterbolag till NCC Fastigheter. Arkitekt var Hans Matell, Arkab från Sverige.
  L.E.B har varit idégivare och installationsprojektör.

  I Serenitasprojektet portförbjöd L.E.B de traditionella, "amerikanska" lösningarna där enorma luftmängder flödar runt för att kyla och värma husen. Genom så kallat miniluftsystem kunde utrymme för energiförflyttning hållas ned.
  Ett vattenburet överföringssystem "ISAC" för energicirkulation med istankar, kyler byggnaden under dagtid genom att isen smälts. Under natten fryser sedan vattnet till is och frigör värme till huset.
  För spetsvärme används vintertid en gaspanna.
  Genom detta vinner man möjlighet till mycket låg energiförbrukning och slipper stora, otympliga kanal- och schaktsystem.

  FIABCI står för Fédération Internationale des Professions Immo biliéres, den internationella fastighetsägarefederationen med över 50 medlemsländer. Varje år delar FIABCI ut en slags fastighetsbranchens "Oscar". I klassen "Kontor/industrifastigheter" 1994 vann Serenitas-projektet.