Skip to main content

Utbildningslokaler

L.E.B har sedan lång tid arbetat med utbildningslokaler såväg grund- och förskoleverksamhet som, gymnasie-, högskole- och universitetslokaler

Utbildningslokaler
  • Lotsen förskola, Nacka kommun +

    Nyuppförande av förskola (1600 m2) år 2015, BIM-projektering med VVS & SÖE.

    Bergvärmeanläggning och återvinning av livsmedelkyla, optimerad uppvärmning med lågtemperatursystem.

    Installation med högeffektiv återvinning på luftbehandlingsaggregatet till förskolans lokaler. Tillagningskök med separat luftbehandlingsaggregat.

  • Högstadieskola Telefonplan +

    Ericssons gamla höglager (1 700 m2) på telefonplan omvandlades 2013-2014 till en modern högstadieskola för 250 elever. Slöjdsal, NO-sal, matsal, samlingsyta, klassrum, nytt trapphus och en ny huvudentré skapas och stora ljusa lanteniner tillvaratogs för att få in dagsljus i mittkärnan.

    Ett nytt luftbehandlingsaggregat installerades med 6 500 l/s, med ett lågt SFP och roterande värmeväxlare för en energieffektiv återvinning.

    Klimatsimuleringar visade på ett behov av yttre solavskärmning för att minimera kylenergibehovet.

    3D-modellering

  • Ösbyskolan, Värmdö kommun +

    Nybyggnad av grundskola, fem huskroppar, totalt 13 500 m2 med självdragsteknik och höga klimatkrav samt kort byggtid ( ett år från byggstart till inflyttning ).
    Totalentreprenör: Platzer Bygg

    Funktionsöversikt, ventilation
    Uteluft hämtas via uteluftstorn och leds vidare via markförlaggda rör till en värmekammare, där eftervärmning till önskad temperatur sker.
    Från kammaren leds luften via en gångbar kulvert upp till don i rum, varifrån luften evakueras via termostatstyrda spjäll i frånluftshuvar alt. via tryckstyrd fläkt.
    Vid varma dagar kan även lokalerna effektivt genomvädras via öppningsbara fönster i taklanternin.

    Följande krav skulle uppfyllas:

    • 30 elever/klassrum
    • Max 800 PPM koldioxid i vistelsezon sommartid
    • Dragkriterier max 0,15 m/s i vistelsezon
    • Låg inomhustemperatur sommartid
    • Låg ljudnivå från installationer
    • Någon form av energihushållning
    • Möjlighet till påverkan av rumsklimatet
    • Datoriserat styr- och övervakningssystem

     

    L.E.B´s systemlösning

    • Tung stomme, hög rumsvolym - utjämning av rumstemperatur
    • Yttre solavskärmning via utdraget yttertak
    • Uteluft via markförlagd kulvert:
      • avkylning uteluft sommartid
      • förvärmning uteluft vintertid
    • Reglering av avluftsflöden i frånluftshuvarna via termostatstyrda spjäll
    • Förstärkt självdrag via fläktar sommartid
    • Individuell påverkan av rumsklimatet via:
      • möjlighet att ändra rummets börvärde
      • öppningsbara fönster
      • starta frånluftsfläkt via tryckknapp
  • Mälardalens högskola, Eskilstuna +

    I centrala Eskilstuna har högskolan inrymts i flera äldre byggnader som anpassats till de nya funktionerna. Bl.a. har gamla fabrikslokaler för FIL-öbergs och ASSA-stenmans byggts om. Här har L.E.B projekterat ombyggnationen av ca 30.000 m2 lokaler.

  • Trångsundsskolan, Huddinge kommun +

    Tillbyggnad av högstadieskola med nya luftiga och ljusa lokaler.
    Huset har utvändigt 48 hörn och är första etappen i en större ombyggnad.
     

  • Kårhuset Frescati +

    Stockholms Universitets Studentkår planerar ett nytt kårhus för att möta studenternas behov av lokaler samt samla kårens verksamhet på ett bra sätt.

    Det nya kårhuset är planerat att ligga söder om A-huset (de blå husen) på det som idag är parkering.

    Arkitekt är Erséus, Frenning och Sjögren Arkitekter.

    Byggnaden är på ca 9900 m2 och består av två högre huskroppar sammanbundna av en lägre del med lokaler delvis under mark.

    Miljö
    Miljökraven i detta projekt är mycket höga.
    Detta återspeglas såväl i materialval som kraven på god energieffektivitet.

    Luftbehandling
    Anläggningen består av fyra större aggregat för allmän ventilation. Dessa har roterande värmeväxlare för värmeåtervinning och värmebatterier för värmevatten. Kylning av tilluften sker med evaporativ kylning genom att frånluften befuktas och sedan värmeväxlas. Aggregaten förbereds dock för framtida anslutning till fjärrkyla.
    Restaurangköket försörjas med ett separat aggregat med batterivärmeväxlare för värmeåtervinning.
    Då lokalerna ofta är stora och har kraftigt varierande belastning, utförs anläggningen för variabla, behovsstyrda flöden.

    Kyla
    Byggnaden förses ej med komfortkyla. Undercentralen och luftbehandlingsaggregaten förbereds dock för framtida anslutning till fjärrkyla.
    Kårhusets restaurangkök och barer försörjs med centralkyla som produceras i egen kylmaskin i nedre planet.

    Sprinkler
    Hela byggnaden skall sprinklas.

  • Segeltorpsskolan, Huddinge kommun +

    Tillbyggnad av kök och matsal.
    Uppvärmning via strålningspaneler i tak.
    Ventilation via specialdesignade lågimpulsdon.
     

  • Vistaskolan, Huddinge kommun +

    Nybyggnad av högstadieskola med storkök, gymnastiksal och förskola.
    I tidigare etapper har befintlig skola renoverats och byggts ut.
    Nybyggnaden är utförd med ”varmgrund” där tekniska utrymmen och huvuddelen av installationerna placerats.

  • Malmsjö skola i Botkyrka kommun +

    Om- och tillbyggnad av Malmsjö skola i Vårsta, Botkyrka Kommun för 500 elever i 2 parallellig F-9 skola samt ny förskola för 4 avdelningar.
    Skolan omfattar nytt kök och matsal samt ny sporthall.
    Den befintliga skolans tre tegelbyggnader bibehålls och integreras i nybyggnaden.

  • Kungliga Tekniska Högskolan Hus 43:35 +

    Byggnad 43:35 byggdes 1967 för avdelningen för Bergsvetenskap och kallades för Bergs. Huset hyser idag institutionen för Materialvetenskap. Ombyggnaden avser ca 50 nya kontorsrum samt ett antal nya mindre lablokaler.

    Ombygganden av 43:35 innebär stor förändring på installationssidan. I de ombyggda hallarna blir alla installationer helt nya. I de övriga delarna av byggnaden anpassas installationerna till den förändrade verksamheten.

    De befintliga centrala försörjningssystemen påverkas genom att de befintliga luftbehandlings-systemen värmeåtervinning och kyld tilluft. Befintliga radiatorsystem och tryck-luftssystem byggs också om i stor utsträckning.
    Målsättningen för ombyggnaden är att skapa moderna och ändamåls-enliga lokaler för KTH, samtidigt som energi-effektiviteten är högt prioriterad.

  • KI SMI +

    KAROLINSKA INSTITUTET SMI
    95:10, Nybyggnad - Hörsal och restaurang för Smittskyddsinstitutet

    Hyresgäst: Smittskyddsinstitutet (SMI)
    Verksamhet: Hörsal och personalrestaurang
    Arkitekt: AIX arkitekter, Barbro Onyango

    Förvaltare AHS: Lennart Styhr
    Projektledare AHS: Anders Rosqvist

    Byggnad 95:10 är ursprungligen uppförd c:a 1954.
    En total ombyggnad gjordes för att anpassa lokalerna till Smittskyddsinstitutets (SMI) verksamhet. Även denna ombyggnad projekterades av L.E.B Consult. På grund av en expansion i SMI:s verksamhet samt ökad del besökare och seminarier finns behov avseende en större samlingssal/hörsal samt en matsal för de anställda.

    Tillbyggnaden på nuvarande gård, är utförd i två plan med en nedsänkt hörsal rymmande c:a 250 åhörare, samt en övre del i markplan, innehållande matsal och café-del. I anslutning till matsalen anpassades lokaler i befintlig huskropp.
    I denna ombyggnad utfördes en utökad reception, seminarierum som komplement till hörsalen samt kök till matsalen.
    Arbetena påbörjades med förberedande arbeten samt markarbeten under sommaren 2002.
    Tillbyggnaden var klar för inflyttning sommaren 2003.

    L.E.B´s uppdrag omfattar projektering av nya VVS-installationer för en ny, modern aula för seminarier och föreläsningar samt en ny restaurang.

    I L.E.B´s uppdrag ingår även en ny provmottagning för misstänkt smittade försändelser. Installationerna är smittskyddsklassade.