Skip to main content

SL Brodepån, UpplandsBro

I samband med detta utökas SLs depåkapacitet genom byggnation av en ny depå i Upplands-Bro kommun – ”Brodepån”.
Kostnaderna beräknas till ca 800 mkr.
Inom Brodepåområdet uppförs ett antal byggnader för service och reparationer av pendeltågen.

LEBs åtagande omfattar projektering av VVS- och processystem för sammanlänkning av de olika byggnaderna samt projektering inom uppställningshall och verkstadsbyggnad.

- Uppställningshall, byggnadsarea ca 13 000 m2
Hallen skyddar uppställda tåg mot skadegörelse.
Plats finns för 12 st fullängdståg.
I uppställningshallen ingår även en hall för klottersanering.

- Verkstadsbyggnad, byggnadsarea ca 8 000 m2.
Utgör huvudbyggnad för anläggningen.
Städarbeten och lättare underhållsarbeten utförs vid servicehallen.
För reparationer och underhåll skapas 3 spår i reparationshallen.
Dessutom finns inom byggnaden lokaler för personalen, förrådsutrymmen samt tekniska utrymmen.
Förutom konventionella VVS-system projekterar L.E.B Consult processystem för:

  • Tryckförstärkt blandvatten
  • Kempålägg
  • Spolarvätska
  • System för oljor och fett
  • Tryckluft
  • Kyla
  • Glykolvatten
  • Processventilation för truckladdning, kadaversanering o dyl
  • System för spilloljehantering