Skip to main content

Sjukhus

L.E.B har mycket stor erfarenhet av sjukhuslokaler såväl om- som nybyggnader. Under de senaste 5 åren har vi utfört konsulttjänster för 120 miljoner i olika sjukhusprojekt, exempelvis:

 • Om- tillbyggnad Södersjukhuset
 • En mängd ombyggnadsprojekt Huddinge sjukhus
 • Utredningar, förstudier samt ombyggnader Karolinska sjukhuset
 • Nybyggnad Finnspångs vårdcentrum
 • Ombyggnad 40 000 m2 huvudblocket US Linköping
 • Nybyggnad 65 000 m2 US Linköping
 • Ny- ombyggnad Mälarsjukhuset Eskilstuna
 • Ny- ombyggnad Kullbergska sjukhuset Katrineholm
 • Nybyggnad rättpsyk i Sala

 

Sjukhus
 • Universitetssjukhuset i Linköping, Projekt Framtidens US +

  L.E.B Consult har i samarbete med Sweco fått ett stort vårduppdrag. Företagens installationskonsulter ska ansvara för VVS-projekteringen i de nya lokaler som ska byggas i anslutning till Universitetssjukhuset i Linköping.

  De nya lokalerna kommer att rymma exempelvis vårdavdelningar, akutmottagningar samt ytor för specialistvård. Uppdraget omfattar cirka 63 000 m2 i nybyggnation. Energimålen är högt satta för lokalerna.

  Målet är att energianvändningen i sjukhuslokalerna ska sluta på mindre än hälften av gällande krav enligt Boverkets Byggregler.
   

 • Finspångs Vårdcentrum +

  En modern vårdbyggnad planeras att uppföras i centrala Finspång där syftet är att samla mottagningar, BVC, mödravård samt dagkirurgi. Även Apotek och Rehabanläggning kommer att inhysas i lokalerna. Byggnaden uppförs i två kroppar, 3 respektive 4 våningar, som sammanlänkas med ljusgårdar samt gemensam källare.

  Teknikutrymmen placeras dels på takplanerna i form av fläktrum och dels i källaren där undercentral, sprinklercentral samt reservvattentank placeras.

 • Södersjukhuset +
 • Södersjukhuset, ny teknisk försörjning +

  I samband med att ny operationsbyggnad skall uppföras måste sjukhuset försörjningar flyttas varför L.E.B fått i uppdrag att projektera

  • Provisorisk kylcentral 2 500 kw
  • Provisoriska gascentraler för oxygen och lustgas
  • Permanent kompressorcentral för andningsluft och instrumentluft
 • Mälarsjukhuset, Eskilstuna +
 • Linköpings Universitetssjukhus +
 • Projekt Östergötlands läns landsting +
 • Projekt Locum +
 • Projekt Landstinget Sörmland +
 • Mälarsjukhuset MR-enhet, Eskilstuna +

  Projektet avser om- och tillbyggnad för 3 MR-kameror åt MR-enheten.

  I direkt anslutning till radiologiska avdelningen uppförs en tillbyggnad för att ge utrymme för de MR-undersökningar (magnetisk resonanstomografi) som sjukvården kräver. Tillbyggnaden tillgodoser MR-verksamhetens känslighet för vibrationer och magnetfältens störning av annan verksamhet. Läget underlättar dessutom utbyte i framtiden.

  Tiillbyggnaden rymmer undersökningsrum med kamerorna, teknikrum, manöverrum, arbetsrum och personalrum.

  Ombyggnadsdelen avser väntrum, förberedelserum och analysrum

 • Kullbergska sjukhuset, Katrineholm +

  Kullbergska sjukhuset är i behov av modernisering och samlande av veksamheter på sammanhållna plan för ökad effektivitet. Dessutom behövs en ny entré som möjliggör bättre tillträde till sjukhuset.

  En ny, stor välkomnande entré byggs  i ny byggnad (det befintliga huset K 7 rivs), som är placerad så att besökarna kan ta sig ända fram med buss. Dessutom byggs en ny byggnad i läge för befintlig aukutmottagning. Skapandet av en samlad mottagning (medicin, ger/rehab, kirurg, ortoped, urologi och hud) koncentrerad på  plan 5 i det nya husen och i ombyggda befintliga hus. Samtliga vårdplatser på sjukhuset ska finnas på plan 6 i det nya husen och i ombyggda befintliga hus.

  Ombyggda lokaler för akutmottagning. Ambulansstationen flyttas till en nybyggnad utanför sjukhusområdet.

 • Mälarsjukhuset CancerCentrum, Eskilstuna +

  Projektet avser om- och tillbyggnad för onkologklinikens centrala behandlingsenhet.

  I tillbyggnaden skall inrymmas klinikens mottagningslokaler samt 18 platser för bl a cytostatikabehandling och dagkirurgisk vård och en enhet för cytostatikaberedning.

  Ombyggnadsdelen avser klinikens nuvarande lokaler där en simulator, CT-lab, inryms samt klinikens administrativa lokaler, demonstrationsrum/dosplanering m.m. Här ligger också två linjäracceleratorer i befintliga bunkrar.

 • Karsudden, Katrineholm +

  Karsudden sjukhus utanför Katrineholm i Sörmland planerades ursprungligen för vård av ungdomar och öppnade i september 1964. I dag bedrivs rättspsykiatrisk vård på sjukhuset. Regionsjukhuset Karsudden har idag 114 vårdplatser och sammantaget arbetar cirka 300 personer på sjukhuset. Efter om- och tillbyggnaden kommer sjukhuset att ha 152 vårdplatser där 24 är för framtida behov och evakuering.

  Anläggningen består av byggnader med olika funktioner såsom, vårdavdelningar, administration, kök, matsal, verkstad, driftcentral, sporthall samt utbildnings- och övernattningslokaler. 

  Om- och tillbyggnaden syftar till att skapa större och mer ändamålsenliga vårdlokaler och personaldelar, bättre inomhusklimat, ökad säkerhet och förbättrad tillgänglighet.

  Nybyggnaderna innehåller entréfunktioner, förvaltningsrätt, besöksavdelning och vårdavdelningar. Dessutom byggs vårdavdelningarna i de befintliga husen till och därmed byggs mellanrummen mellan husen igen.

  Ytor (Etapp 1)
  Nybyggnad: Ca 9000 m² BTA
  Ombyggnad: Ca 4000 m² BTA

  Ytor (Etapp 2))
  Nybyggnad: Ca 5000 m² BTA
  Ombyggnad: Ca 4000 m² BTA

   

 • Mälarsjukhuset Energiprojekt, Eskilstuna +

  Under lång tid har Landstinget gjort omfattande investeringarna för att minska driftkostnaderna på fastighetssidan.

  L.E.B Consult är VVS-konsult i många av dessa projekt som bla omfattar:

  • Ny värmeåtervinning på Barnpsykiatriska avdelningen, E43, 11,5 m3/s behandlad luft.
  • Ny värmeåtervinning på Vårdcentralen City, 20 m3/s behandlad luft.
  • Ny värmeåtevinning på E42 på Mälarsjukhuset, 11,5 m3/s behandlad luft.
  • Ny värmeåtervinning på Vårdcentralen Strängnäs, 5 m3/s behandlad luft.
  • Ny värmeåtervinning på Dammsdalskolan i Vingåker, 3 m3/s behandlad luft.

   

  Enligt senaste Energiprogrammet kommer Landstinget att investera 250 miljoner under 2014-2018 för energibesparande åtgärder varav några projekt, där L.E.B Consult är VVS-konsult, blir:

  • Ny värmeåtervinning på huvudblocken E52-E56, ca 90 m3/s behandlad luft.
  • Ny värmeåtervinning E22, ca 5,5 m3/s behandlad luft.
  • Ny värmeåtervinning E50, ca 36 m3/s behandlad luft.
 • Mälarsjukhuset Om- och tillbyggnadsprojekt, Eskilstuna +

  Under 2000-talet har Landstinget gjort omfattande investeringarna på fastighetssidan.

  L.E.B Consult är VVS-konsult i dessa projekt som bla omfattar:

  • CBE i Eskilstuna, omfattar om- och tillbyggnad för onkologklinikens centrala behandlingsenhet. Nybyggnadsarean uppgår till drygt 2.500 m2 och ombyggnadsarean till totalt drygt 750 m2.
  • Ombyggnad på Mälarsjukhusets höghus E19 av två plan för kvinnokliniken ca 1.400 m2 och ett plan för flyttad mammografi ca 700 m2. Ombyggnad av två plan för Dialysen på ca 1.400 m2. Ombyggnad av två plan för ögonmottagning ca 1.400 m2.
  • Ombyggnad av psykiatrisk klinik i E22 på Mälarsjukhuset.
  • Ombyggnad av radiologiska avdelningen i E50 på Mälarsjukhuset.
  • Ombyggnad för CT-kameror på Mälarsjukhuset.
  • Ombyggnad för ny utrustning i Sterilcentralen på Mälarsjukhuset.
  • Ombyggnad av Akutmottagning på Mälarsjukhuset omfattande ca 3.000 m2.
  • Nybyggnad på Mälarsjukhuset för flytt av MR-kameror ca 1.150 m2.
  • Nya sprinklercentraler och påbörjad sprinklerutbyggnad.
  • Ombyggnad av Vårdcentralen i Strängnäs med drygt 3.000 m2 berörd yta.
  • Ombyggnad av Vårdcentral City samt Barnavårdcentral och Familjecentral  i Eskilstuna med ca 2.000 m2 berörd yta.
 • Mälarsjukhuset Utbyggnad för Framtidens sjukvård, Eskilstuna +

  Mälarsjukhuset är i behov av modernisering då byggnaderna har en genomsnittsålder på 40 år och de äldsta byggnaderna inte klarar Landstinget Sörmlands krav på energiförbrukning. Lokalerna behöver också anpassas till hur man i dag arbetar samt till antalet besökare. Detta gäller för såväl operation, akutmottagning, steril och övriga vårdlokaler. Dock finns det vissa svårigheter att modernisera i befintliga lokaler då verksamheterna pågår och tanken är istället att ett nytt hus ska byggas.

  För att ge plats åt det nya huset ska byggnad E17-E18 rivas, dessa byggnader är gamla och svåra att nyttja effektivt och istället ska ett nytt hus byggas för akutmottagning, steril, operation samt vårdavdelningar. Varefter verksamheterna sedan kan flytta så kommer modernisering att ske i befintliga lokaler.

 • Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Sjukhusfysik +

  Ombyggnaden utgjordes av totalt ca 2200 m2 för att tillgodose avd för Diagnostisk Sjukhus Fysiks behov.

  Avdelningen bedriver vård och forskning med hjälp av röntgen. Radioaktiva isotoper injiceras i patienterna som sedan röntgas i SPECT/CT resp PET/CT kameror.

  Lokalerna innehåller även ett renrumsklassat Apotekslab med helt egen luftbehandling där beredningen av isotoperna utförs.

  Detta ställer höga krav på strålskyddet i lokalerna.

  Lokalerna kommer att utgörs av mottagning för patienter men även forskningsavdelning och administrativa lokaler. Forskningen utförs i samarbete med Karolinska Institutet samt KTH.

 • Bromma sjukhus Hus 47 +

  Byggnaden är från början av 70-talet och har används till sjukhusverksamhet med olika inriktningar t.ex. psykiatrisk vård, tandvård mm.
  L.E.B´s uppdrag omfattar projektering av helt nya VVS-installationer för ett nytt modernt närsjukhus för geriatrisk verksamhet och dag-operation med tillhörande mottagnings– och vårdavdelningar, total yta 24 000 m2.

  I L.E.B´s uppdrag ingår även teknisk försörjning för samtliga av Locum´s kvar-varande byggnader inom området.

 • Universitetssjukhuset i Linköping, O-huset +

  O-huset är ett komplex av 6 st byggnader innehållande lokaler för tumörsjukvård t ex hematologisk klinik, lungmedicinsk klinik, gynonkologisk klinik, onkologisk klinik med strålbehandlingsenhet. Lokaler för Universitetet samt gemensamma lokaler för verksamheterna.

 • Universitetssjukhuset i Linköping, Opus 12 +

  Operationscentralen omfattar 21 operationssalar som byggnads-tekniskt är lika utformade. Samtliga operationssalar förses med läminärflödes tak. Lokalarean uppgår till ca 5600 m².
  Preop omfattar plats för 16 sängar och i postop finns plats för 24 patienter.
  Lokalarean uppgår till ca 720 m².
  I nya Sterilcentralen kommer ca 42000 st "instrumentgaller och ca 140000 st enstyckspackade instrument att hanteras. Lokalarean uppgår till ca 930 m².

  I vårt uppdrag ingår projektering av helt ny mediaförsörjning såsom luftbehandling, kyla, värme, VA, medicinska gaser, sprinkler och rörpost .

 • Sollentuna sjukhus +

  L.E.B Consult har projekterat nya luftbehandlingsaggregat beläget på huvudbyggnadens tak samt projektering av prefabricerade fläktrum på sidobyggnader, vilket ersätter
  dagens utomhusaggregat.

  Sjukhuset inehåller:

  • Äldreboende
  • Vårdcentral
  • Barnavårdscentral och mödravård
  • Sjukgymnastik och arbetsterapi
    
 • Universitetssjukhuset i Linköping, Projekt omlokalisering US (Pous) +

  Under 2001 har statusinventering av de tekniska försörjningssystemen utförts och planer för energieffektivisering framtagits. Dessa ingår i underlaget som L.E.B har fått i uppdrag att utföra för ett flerårigt partneringsprojekt avseende teknisk upprustning samt energisparåtgärder för sjukhusområdet .

  Effektivt lokalnyttjande och ökad andel tekniktät verksamhet ställer höga krav på medianätens kapacitet, tillgänglighet och säkerhet. Begränsningar finns i de interna näten, framför allt i el och kyla, till stora delar från 1960- och 1970-tal, med stora behov av upprustningar/byten.

  Detta framgår såväl av drifterfarenheter som av de lagstadgade besiktningar som görs på ventilationssystem.

 • Rättspsyk i Sala +

  Entreprenaden omfattar nybyggnationen av en rättspsykiatrisk klinik i Sala. Byggnaden består av sju sammansatta hus uppdelade i fyra vårdavdelningar, en administrativ avdelning, en motionsdel med gymnastiksal och gym, samt ett pedagogiskt centrum.

  Höga krav på energieffektivitet varför ett berglager för värme/kyla och återladdning via solfångare installerades.

   

 • Helix +

  L.E.B Consult har fått i uppdrag av Locum med installationsledning vid nybyggnad för psykiatri med 90 slutna vårdplatser, öppenvård och utredningar.

   

 • Södersjukhuset teknisk upprustning +

  L.E.B Consult har fått i uppdrag av Locum AB att ta fram en förstudie över teknisk upprustning av samtliga VVS-tekniska system i hus 01, 02, 03, 04, 07, 09 och 10.