Skip to main content

Offentliga byggnader

Offentliga byggnader har L.E.B lång erfarenhet av, allt från nybyggnad Stockholms tingsrätt kv. Klamparen, Globen och renovering av Kulturhuset vid sergels torg till dom senaste projekten bl.a. nybyggnad Södertälje stadshus, till- ombyggnad Nacka stadshus, ombyggnad Waldemarsudde och Sjöhistoriska muséet. 

Offentliga byggnader
 • Kulturhuset +

  LEB fick i uppdrag från Stockholm Stad, Gatu- och Fastighetskontoret, att projektera VVS- och SÖ- installationerna på ombyggnaden av Kulturhuset i Stockholm. LEB´s målsättning var att spara så mycket som möjligt av interiören. Det vill säga de synliga kanalerna från Celsings tid.

  Uppvärmningen med konvektorer var ej tillräcklig för att klara vistelse närmare än 2-3 meter från fönstren.

  För att förbättra den operativat emperaturen installerades värmestrips över alla fönster.

  Fläktrum och schakt är helt ombyggda liksom hela styr- och övervakningsinstallationen. Vid ombyggnad av våningsplanen har likhet med bedintliga installationer eftersträvats. Ombyggnaden har även omfattat butiker i gatuplanet, restauranger samt ett Academic Forum för Stockholms Universitet.

 • Waldemarsudde +

  Ombyggnad butik och entré funktion samt åtgärder för att säkerställa klimatkraven i utställningen.

 • Sjöhistoriska museet +

  I första steget inventering/utredning av nya klimatsystem

 • Capital Hotell, Årsta +

  Tillbyggnad av 20 hotellrum och ombyggnad Burger King restaurang. Den ursprungliga byggnaden är skyddad för varför tillbyggnaden måste utföras i tidstypisk stil. 

 • Södertälje Stadshus +

  Fastigheten består dels av en befintlig byggnad på ca 6.500 m2 och dels en nybyggnad på ca 10.000 m2. Befintlig byggnad totalrenoveras och innehåller bl.a. Teaterlokaler, danslokal, gym och kök. Nybyggnaden uppförs till stor del i glas i 10 våningsplan och ansluts mot bef. byggnad med en gemensam ljusgård.

  Byggnaden innehåller till stor del kontorslokaler men även ytor för konferens-lokaler, restaurang, nämndsalar och sessionssal.

  Försörjning av värme och komfortkyla erhålls via anslutning till fjärrvärme– och fjärrkylnätet.

  Klimatisering av lokalerna sker till största delen via tilluftsbafflar i tak.

   

 • Nacka Stadshus +

  L.E.B Consult har under ett flertal år svarat för VVS-projekteringen i om- och tillbyggnaden av Nacka Stadshus.
  Ombyggnaden har skett etappvis där de befintliga huskropparnas cellkontor har ersatts med öppna kontorslandskap.
  Ny tillbyggnad för restaurangkök och ny byggnad innehållande kommunikationsytor, hörsal och matsalar har uppförts.
  Energi- och miljöaspekter har varit i fokus för alla inblandade parter varför yttre solavskärmningar utförts med semitransparenta solcellsskivor som alstrar elenergi till byggnaden. Även kompressorvärmen från livsmedelskylan tas till vara och återvinns så att den förvärmer inkommande ventilationsluften.
  Något centralt kylsystem har ej installerats utan kylbehovet klaras via indirekt evaporativ kylning av uteluften i luftbehandlingsaggregaten.
  Tillbyggnadens tak är av sedumtyp för att bl.a. begränsa dagvattenmängden.