Skip to main content

Nacka Stadshus

L.E.B Consult har under ett flertal år svarat för VVS-projekteringen i om- och tillbyggnaden av Nacka Stadshus.
Ombyggnaden har skett etappvis där de befintliga huskropparnas cellkontor har ersatts med öppna kontorslandskap.
Ny tillbyggnad för restaurangkök och ny byggnad innehållande kommunikationsytor, hörsal och matsalar har uppförts.
Energi- och miljöaspekter har varit i fokus för alla inblandade parter varför yttre solavskärmningar utförts med semitransparenta solcellsskivor som alstrar elenergi till byggnaden. Även kompressorvärmen från livsmedelskylan tas till vara och återvinns så att den förvärmer inkommande ventilationsluften.
Något centralt kylsystem har ej installerats utan kylbehovet klaras via indirekt evaporativ kylning av uteluften i luftbehandlingsaggregaten.
Tillbyggnadens tak är av sedumtyp för att bl.a. begränsa dagvattenmängden.