Skip to main content

Militärhögskolan, Karlberg

Karlbergs slott byggdes 1634 av riksamiral Karl Karlsson Gyllenhielm. Efter hans död 1650 stod det tomt tills Magnus Gabriel De la Gardie köpte det nitton år senare.
De la Gardie byggde ut slottet och gjorde om det mesta av dess interiör till det praktfulla skick det har än idag. När De la Gardie på grund av ekonomiska bekymmer tvingades lämna Karlberg, tog Johan Gabriel Stenbock vid, men redan efter fyra år gick slottet över i kunglig ägo.
För byggnaden har kulturhistoriska skyddsföreskrifter antagits, vilket bland annat innebär att byggnaden inte får rivas, förändras till sitt yttre eller inomhus. Gemensamma utgångspunkter för gestaltningen av den inre miljön har varit att i de kulturhistoriskt värdefulla huset sträva mot att frilägga och komplettera interiörerna till ursprungligt utseende.

L.E.B projekterade ny ventilation, värme, samt styr- och övervakningssystem, med återskapande av den ursprungliga atmosfören vilket ställde höga krav på den nya VVS-installationerna vilka integrerades helt med inredning eller dolt i byggnaden. Projekteringen bedrevs genom upprättande av skisser som granskades av riksantikvarien. Vartefter åtgärderna granskats och kontrollerats på platsen, fortskred arbetena med installationerna alternativt nya lösningar presenterades.