Skip to main content

MAN/Neoplan, Kungens Kurva, Huddinge.

I kungens Kurva uppförs för Kilenkrysset AB:s räkning lokaler för MAN/Neoplan och Stockholms Utbildningsförvaltning. Lokalerna består av två separata huskroppar ovan jord, som sammanbinds via ett underjordiskt garage.

Total BTA är ca 12 900 m².

Lokalerna för MAN/Neoplan kommer att inrymma verkstäder för lastbilar och bussar, administrativa lokaler samt en utställningshall. Den andra byggnaden kommer att nyttjas som ett fordonstekniskt gymnasium för såväl tunga fordon som personbilar. I skoldelen finns även teorisalar, kontor samt matsal med beredningskök.

I LEB:s uppdrag ingår att projektera VVS, Styr-och Övervakning samt livsmedelskyla för köket och tryckluftsnät i verkstäderna.

Byggnaderna kommer värmas med fjärrvärme och kondensorvärme från byggnadens kylmaskin. Kylmaskinen och dess centralutrustning levereras av Första Närvärmeverket AB som ett komplett system för optimalt nyttjande av kyla och värme från maskinen. Systemet är förberett för att kunna kompletteras med borrhål för energilagring och/eller solvärmesystem. Fastighetens värmesystem projekteras som ett lågvärmesystem för att passa bra med driften av kylmaskinen. Systemen för komfortkyla är av samma skäl dimensionerade för relativt höga köldbärartemperaturer.

Spillvattnet består av fyra olika system. Tre av systemen är anslutna till kommunal ledning via pumpstation och olje- respektive fettavskiljare. Det fjärde systemet som avleder spillvatten från smörjgropar och lokaler för rengöring av motorer och dylikt, leds till slutna underjordiska tankar, för tömning och destruktion på annan ort.