Skip to main content

Kungliga Tekniska Högskolan Hus 43:35

Byggnad 43:35 byggdes 1967 för avdelningen för Bergsvetenskap och kallades för Bergs. Huset hyser idag institutionen för Materialvetenskap. Ombyggnaden avser ca 50 nya kontorsrum samt ett antal nya mindre lablokaler.

Ombygganden av 43:35 innebär stor förändring på installationssidan. I de ombyggda hallarna blir alla installationer helt nya. I de övriga delarna av byggnaden anpassas installationerna till den förändrade verksamheten.

De befintliga centrala försörjningssystemen påverkas genom att de befintliga luftbehandlings-systemen värmeåtervinning och kyld tilluft. Befintliga radiatorsystem och tryck-luftssystem byggs också om i stor utsträckning.
Målsättningen för ombyggnaden är att skapa moderna och ändamåls-enliga lokaler för KTH, samtidigt som energi-effektiviteten är högt prioriterad.