Skip to main content

Kulturbyggnader

L.E.B har mångårig erfarenhet av uppdrag i olika former av kultur klassificerade byggnader. Exempelvis ombyggnad Östermalmshallarna, Kungliga Operan, Slott, Naturhistoriska riksmuséet, Tomteboda resurscentrum och militärhögskolan Karlberg.

Kulturbyggnader
 • Östermalms saluhall +

  Östermalms saluhall invigdes 1888 med avsikt att vara en marknadsplats för allmänheten inom livsmedel och delikatesser. Arkitekterna var Gustaf Clason och Kaspar Salin. Vid öppnandet fanns plats för 108 köpmän, idag finns det ett tjugotal.

  Stockholms Fastighetskontor planerar att upprusta och utveckla Östermalmshallen så att den ursprungliga hallens karaktär och atmosfär återskapas.

  För att kunna bevara hallens särart och möta dagens krav, kommer hallen att utvidgas till grannfastigheten Riddaren 13. Fastigheten kommer att genomgå en genomgripande renovering och innehålla restauranger, butiker och kontor.

  Totalt omfattar renoveringsprojektet ca 13 000 m² varav ursprunglig saluhallsdel utgör ca 8600 m². Den tekniska renoveringen omfattar fullständigt utbyte av VA-, värme-, kyl-, sprinkler- och SÖ-installationer.

  Under ombyggnadsperioden skall företagarna erbjudas möjlighet att fortsätta sin verksamhet i en tillfällig byggnad på ca 1800 m² som skall uppföras på torget.

 • Kungliga Operan +

  Statens fastighetsverk, SFV, har fått regeringens uppdrag, att i samarbete med Kungliga Operan AB, ta fram ett förslag på hur det 115-åriga operahuset vid Gustav Adolfs Torg kan byggas om och renoveras. Förslaget ska redovisas i december 2014. Målet med renoveringen och ombyggnaden är att ge Stockholm och Sverige en modern opera- och balettscen i världsklass. L.E.B Consult är en av de leverantörer som fått uppdraget att genomföra förstudien tillsammans med SFV och Kungliga Operan.

  Statens fastighetsverk påbörjar nu, tillsammans med Kungliga Operan, arbetet med att ta fram ett förslag på en renovering och ombyggnad. I förstudien kommer arbetsgruppen, där L.E.B consult ingår, titta på vad en ny, framtida operaverksamhet kan komma att kräva av den gamla byggnaden och dess omgivning. Förslaget från Statens fastighetsverk, som ska lämnas in till regeringen den 15 december 2014, ska utgå från Operans behov av att utveckla den konstnärliga verksamheten och utöka tillgängligheten för publiken. Samtidigt ska hänsyn tas till byggnadens kulturhistoriska värden, dess arkitektoniska kvaliteter, dess skönhet och läge i Stockholm.

 • Naturhistoriska Riksmuseet, Botanhuset +

  Botanhuset som ligger strax söder om huvudbyggnaden, innehåller samlingar av botanik och paleontologi. Dessa lokaler är inte av tillfredsställande standard för ändamålet. En tillbyggnad öster om huvudbyggnaden ska lösa detta. Annexet som Botanhusets tillbyggnad benämns, är en åttavåningsbyggnad huvudsakligen i tegel. Höga krav ställs såväl byggnadskonstruktion, VVS-system som säkerhetssystem, då vetenskapligt och historiskt ovärderliga samlingar ska förvaras här.

  Magasinsvolymerna klimatiseras med luft via ett cirkulationssystem som ska hålla temperaturer och relativ luftfuktighet inom väl definierade intervall. Av säkerhetsskäl förekommer inga vatteninstallationer inom magasinen. De åtta magasinsplanen är uppdelade i fyra separata brandceller och brandskyddet består av ett gassläcksystem.

 • Militärhögskolan, Karlberg +

  Karlbergs slott byggdes 1634 av riksamiral Karl Karlsson Gyllenhielm. Efter hans död 1650 stod det tomt tills Magnus Gabriel De la Gardie köpte det nitton år senare.
  De la Gardie byggde ut slottet och gjorde om det mesta av dess interiör till det praktfulla skick det har än idag. När De la Gardie på grund av ekonomiska bekymmer tvingades lämna Karlberg, tog Johan Gabriel Stenbock vid, men redan efter fyra år gick slottet över i kunglig ägo.
  För byggnaden har kulturhistoriska skyddsföreskrifter antagits, vilket bland annat innebär att byggnaden inte får rivas, förändras till sitt yttre eller inomhus. Gemensamma utgångspunkter för gestaltningen av den inre miljön har varit att i de kulturhistoriskt värdefulla huset sträva mot att frilägga och komplettera interiörerna till ursprungligt utseende.

  L.E.B projekterade ny ventilation, värme, samt styr- och övervakningssystem, med återskapande av den ursprungliga atmosfören vilket ställde höga krav på den nya VVS-installationerna vilka integrerades helt med inredning eller dolt i byggnaden. Projekteringen bedrevs genom upprättande av skisser som granskades av riksantikvarien. Vartefter åtgärderna granskats och kontrollerats på platsen, fortskred arbetena med installationerna alternativt nya lösningar presenterades.

 • K1 Kanslikasern +

  K1:s kasern vid Lidingövägen, ursprungligen uppförd på 1880-talet, var i stort behov av upprustning varför en totalrenovering genomfördes.

  Helt nya rör- och luftbehandlingsinstallationer gjordes.
  Huset är K-märkt och exteriören fick ej förändras varför fläktrum placerades i tornvindar och befintliga takfönster nyttjades som uteluftsgaller.

 • Nacka Strand +

  Mässhallar, restauranger och centrumanläggning uppfördes inom det gamla skalet av Q-märkta fabriksbyggnader från mitten av 1800-talet.
  Helt nya VA, sprinkler, kyl-, luft- och styr- och övervakningsinstallationer projekterades av L.E.B.

 • Konradsberg +

  Konradsbergs sjukhus uppfördes 1855-61 som Stocholms Hospital och var vid uppförandet en mönsteranläggning. Sedan dess har sjukhuset varit i bruk fram till 1995.

  För byggnaden har kulturhistoriska skyddsföreskrifter antagits, vilket bland annat innebär att byggnaden inte får rivas, förändras till sitt yttre och i vissa delar inte heller inomhus.
  L.E.B projekterade ny ventilation, värme, kyla samt styr- och övervakningssystem.

 • Europeiska Smittskyddsmyndigheten +

  L.E.B Consult AB har fått förtroendet att projektera VVS–, Kyla och SÖ-installationerna för den nya myndigheten.

  Det slottsliknande huset färdigställdes 1888. För byggnaden har kultur-historiska skyddsföreskrifter antagits, vilket bland annat innebär att byggnaden inte får rivas, förändras till sitt yttre och i vissa delar inte heller inomhus. Huvudbyggnaden inrymmer cirka 6 000 kvadratmeter. GFF Gemensamma utgångspunkter för gestaltningen av den inre miljön har varit att återskapa den ursprungliga atmosfären och sträva mot att frilägga och komplettera interiörerna till ursprungligt utseende.

  L.E.B projekterade tidigare total renovering av ventilation, värme, kyla samt styr- och övervakningssystem för Tomteboda resurscenter. Genom den varsamma renoveringen återskapades den ursprungliga atmosfören.
  Trots husets stora person– och värmebelastning och användande av modern teknik skall vi skapa ett bra klimat för personalen. Att skapa komfort i kontor och hörsalar med installationer som på ett naturligt sätt skall smälta in i den tidstypiska miljön ställer stora krav på teknisk kompetens och inovationsförmåga.
  Detta ställer höga krav på de nya VVS-installationerna vilka kommer att integreras helt med inredning eller dolt i byggnaden.
  Myndigheten som skall svara för hela Europas smittskydd vid en epidemi eller katastrof, ställer höga krav på tillgänglighet för, framförallt, datakommunikationen. L.E.B svarar för kylning av datacentral och datorer i ”Kris centrat” såväl som kontor och alla hörsalar.
  Byggnaden innehåller även matsal med storkök.