Skip to main content

Kårhuset Frescati

Stockholms Universitets Studentkår planerar ett nytt kårhus för att möta studenternas behov av lokaler samt samla kårens verksamhet på ett bra sätt.

Det nya kårhuset är planerat att ligga söder om A-huset (de blå husen) på det som idag är parkering.

Arkitekt är Erséus, Frenning och Sjögren Arkitekter.

Byggnaden är på ca 9900 m2 och består av två högre huskroppar sammanbundna av en lägre del med lokaler delvis under mark.

Miljö
Miljökraven i detta projekt är mycket höga.
Detta återspeglas såväl i materialval som kraven på god energieffektivitet.

Luftbehandling
Anläggningen består av fyra större aggregat för allmän ventilation. Dessa har roterande värmeväxlare för värmeåtervinning och värmebatterier för värmevatten. Kylning av tilluften sker med evaporativ kylning genom att frånluften befuktas och sedan värmeväxlas. Aggregaten förbereds dock för framtida anslutning till fjärrkyla.
Restaurangköket försörjas med ett separat aggregat med batterivärmeväxlare för värmeåtervinning.
Då lokalerna ofta är stora och har kraftigt varierande belastning, utförs anläggningen för variabla, behovsstyrda flöden.

Kyla
Byggnaden förses ej med komfortkyla. Undercentralen och luftbehandlingsaggregaten förbereds dock för framtida anslutning till fjärrkyla.
Kårhusets restaurangkök och barer försörjs med centralkyla som produceras i egen kylmaskin i nedre planet.

Sprinkler
Hela byggnaden skall sprinklas.