Skip to main content

Infrastruktur

L.E.B Consult har genomfört en mängd projekt inom infrastrukturområdet t.ex. ombyggnad av värmeproduktionsanläggningar åt Fortum, Buss- och tågdepåer samt upprustning Gröna tunnelbanelinjen åt SL, nybyggnad Älvsjö resecenter, sekretessbelagda telestationer och nybyggnad terminal 2 och Skycity Arlanda flygplats.

Infrastruktur
 • SL Bussdepå i Fredriksdal +

  L.E.B Consult ansvarar för VVS-projekteringen av en ny bussdepå i Hammarbyhamnen. Depån omfattar en total yta på ca. 48 000 m2 fördelat på flera plan med verkstäder, personallokaler, tvätt- och uppställningshallar för 120 bussar. Bussarna ska enbart förses med biogas. Anläggningen för fordonsgas inklusive gaslager placeras i Kv Mårtensdal som ligger mitt emot den nya depån, på andra sidan Hammarby allé. Projektet drivs som en samverkansentreprenad mellan SL och Skanska. Depån kommer även att utgöra grund för tre kontorsfastigheter varav en, tillhörande SL ingår i projektet.

  I projektet ansvarar L.E.B för projektering av installationer för VVS-tekniska system:

  • Kallvatten, varmvatten och varmvattencirkulation.
  • Ryckförstärkt varmvatten.
  • Spillvatten.
  • Dagvatten, inkl. oljeavskiljare och dagvattenmagasin.
  • Kem.
  • Spolarvätska.
  • Glykolvatten.
  • Oljor (motorolja, växellådsolja och bakaxelolja).
  • Spillolja.
  • Tryckluft.
  • Köldbärarsystem.
  • Värme.
  • Värmeramp för utvändig bussuppställning (15 st).
  • Luftbehandling.
  • Brandgasfläktar.

   

  L.E.B ansvarar även för framtagandet av tekniska underlag för upphandling av:

  • Busstvättanläggning.
  • Komplett installation för våtdammsugare.
 • Fortum Värme, Hammarbyverket +

  Hammarbyverket är världens största värmepumpsanläggning som utivinner fjärrvärme och fjärrkyla ur renat avloppsvatten. Anläggningen består av sju värmepumpar med en total effekt på 225 MW.

  I Hammarbyverket har L.E.B utfört flera projekt för kylning, värmning och ventilering av processystemen.

 • Fortum Värme, Högdalenverket +

  Högdalenverket är ett kraftvärmeverk som producerar el och fjärrvärme genom avfallsförbränning. Verket togs i drift 1970. Vid full last på alla avfallspannor förbränns 80 ton avfall per timme. Högdalenverket är en del av Stockholms kraftförsörjning och därför klassat som skyddsobjekt. I Högdalenverket har L.E.B utfört flera projekt för kylning, värmning och ventilering av processystemen.

 • Projekt SL +
 • Projekt Fortum +
 • Akallaverket +

  I Akallaverket planerades en ny pumpstation för fjärrvärme för att säkra distribution från nytt värmeverk i Brista 2, samt för att öka flexibiliteten i distributionssystemet för att möjliggöra avveckling av spetsanläggningar. Även att öka systemverkningsgraden var ett mål med denna nya pumpstation. L.E.B Consult fick förtroendet att projektera kylning och ventilation för den nya pumpstationen. Total kyleffekt uppgår till ca 100 kW.

 • Älvsjö Resecentrum +

  Tågstationen är Sveriges femte största med Stockholmsmässan som en viktig målpunkt, men även andra storföretag finns i området. Ett nytt resecentrum kopplar samman spårtrafiken med vägburen kollektivtrafik.

  Älvsjö resecentrum är en ny anläggning som omfattar ny entrébyggnad, vänthall, klimatiserad gångbro och cykelparkeringshus som länkar ihop pendeltåg, en ny bussterminal och planerad tvärspårväg. I projektet igår även ett nytt torg och ett flertal hus med bostäder och affärer. 

 • Fortum, Värtan +

  Ny biobränsleeldad kraftvärme i Värtan

  70% värme
  I det nya kraftvärmeverket kommer 70% av kapaciteten att användas för värmeproduktion.

  30% el
  30% av kapaciteten kommer att användas för att producera el.

  Kraftvärmeverket i Värtan 

  • Producerar 10% av Stockholms stads elbehov och 25% av fjärrvärmebehovet
  • Ersätter kol- och oljebaserad el- och värmeproduktion
  • Minskar de globala utsläppen av koldioxid med en miljon ton varje år – motsvarande två procent av all koldioxid som släpps ut i Sverige under ett år.

   

 • SL Södertäljedepån +

  Nybyggnad av uppställningshall, klottersaneringshall, servicehall, reparationshall och tvätthall för pendeltåg

 • SL Brodepån, UpplandsBro +

  I samband med detta utökas SLs depåkapacitet genom byggnation av en ny depå i Upplands-Bro kommun – ”Brodepån”.
  Kostnaderna beräknas till ca 800 mkr.
  Inom Brodepåområdet uppförs ett antal byggnader för service och reparationer av pendeltågen.

  LEBs åtagande omfattar projektering av VVS- och processystem för sammanlänkning av de olika byggnaderna samt projektering inom uppställningshall och verkstadsbyggnad.

  - Uppställningshall, byggnadsarea ca 13 000 m2
  Hallen skyddar uppställda tåg mot skadegörelse.
  Plats finns för 12 st fullängdståg.
  I uppställningshallen ingår även en hall för klottersanering.

  - Verkstadsbyggnad, byggnadsarea ca 8 000 m2.
  Utgör huvudbyggnad för anläggningen.
  Städarbeten och lättare underhållsarbeten utförs vid servicehallen.
  För reparationer och underhåll skapas 3 spår i reparationshallen.
  Dessutom finns inom byggnaden lokaler för personalen, förrådsutrymmen samt tekniska utrymmen.
  Förutom konventionella VVS-system projekterar L.E.B Consult processystem för:

  • Tryckförstärkt blandvatten
  • Kempålägg
  • Spolarvätska
  • System för oljor och fett
  • Tryckluft
  • Kyla
  • Glykolvatten
  • Processventilation för truckladdning, kadaversanering o dyl
  • System för spilloljehantering
 • SL, Nybodadepån Serviceverkstad +

  För att kunna ta emot de nya C20 - C21- vagnarna krävs att befintlig verkstad ersätts med en ny, modern verkstadshall för underhåll och reparation. Med lyftarbetsplatser, i en byggnad med stora spännvidder, erhålls fria ytor som erbjuder en god flexibel arbetsmiljö.

  Förutom konventionella VVS-system har L.E.B projekterat system för:

  • påfyllning av spolarvätska
  • hantering av spillolja
  • reningsanläggning för spillolja i flera steg
  • avtätning räls-betonggolv med tryckluftsbälgar
  • detaljtvättutrustningar - omhändertagande av reningsvätska
  • våtdammsugaranläggning
  • svets- och lödutsug
  • distribution av oljor, fetter och avfettningsmedel