Skip to main content

Industri / Verkstäder

L.E.B. har sedan lång tid utfört uppdrag åt svensk industri och "tunga" verkstäder åt försvaret och SL. Exempelvis

 • Ericsson sedan början av 90-tal administrations och LAB-utvecklingslokaler
 • SAAB Security and defence LAB, kyl-, värmecentraler samt utvecklingslokaler
 • Flextronics produktionslokaler i Västerås och Kista för elektronikkomponenter
 • Westinghouse utredningar analyser tekniska system i kärnkraftverk
 • Försvaret flygverkstäder, fordonsverkstäder, spolhallar
 • SL buss- och tågdepåer med verkstadshallar, upptiningsanläggning, spolhall och uppställningshallar
 • SAAB aerotech renrum, LAB
Industri / Verkstäder
 • SAAB Security and Defence, Järfälla +

  I Saabs byggnader i Järfälla har L.E.B utfört ett antal projekt som innefattar bl.a. nya värmecentraler, kylcentraler, fläktrum, lab för utveckling av utrustning. SAAB Security and Defence Solution är specialicerade på att upptäcka hot i ett tidigt skede och att utbilda och förbereda för olika scenarior för att skydda samhället och dess individer. Till ytan är SAAB en av de största arbetsplatserna i Järfälla.

 • Avloppspumpstation ASP801 Moranverken +

  I Moranverkens avloppspumpstation ASP801 tas avloppsvatten från Saltsjöbaden och Fisksätra omhand.

  Anläggningen är uppförd på 1950 talet och är till sin helhet inbyggd i ett bergrum. Efter tidigare ombyggnader består anläggningen i huvudsak av galleri med uppställda pumpar för vidarepumpning till reningsverk samt pump-sumpar mm. I uppdraget ingår att förse anläggningen med ny ventilation, ozonrening av sump, ny VA och avfuktningsaggregat i kontrollrum.

 • Ericsson Kv Modemet KI09, Kista +

  En ny kontorsfastighet uppförs på Färögatan i Kista med Ericsson som hyresgäst. Byggnaden består av kontor och lab i sju plan samt installationer på tak. L.E.B Conslut har fått förtroendet att projektera labdelarna i denna fastighet.

  Total labyta: ca 3.500 m2. (Ca 500 m2 per plan). I labben skall framtidsforskning för Ericssons verksamheter bedrivas.

  Labben skall byggas för framtiden vilket betyder att installationer skall förses med reservkapacitet, samt att avsättningar för framtida kylinstallationer skall finnas i god omfattning. Totalt finns ca 2 MW kyla installerat att tillgå för dessa lab.

 • MAN/Neoplan, Kungens Kurva, Huddinge. +

  I kungens Kurva uppförs för Kilenkrysset AB:s räkning lokaler för MAN/Neoplan och Stockholms Utbildningsförvaltning. Lokalerna består av två separata huskroppar ovan jord, som sammanbinds via ett underjordiskt garage.

  Total BTA är ca 12 900 m².

  Lokalerna för MAN/Neoplan kommer att inrymma verkstäder för lastbilar och bussar, administrativa lokaler samt en utställningshall. Den andra byggnaden kommer att nyttjas som ett fordonstekniskt gymnasium för såväl tunga fordon som personbilar. I skoldelen finns även teorisalar, kontor samt matsal med beredningskök.

  I LEB:s uppdrag ingår att projektera VVS, Styr-och Övervakning samt livsmedelskyla för köket och tryckluftsnät i verkstäderna.

  Byggnaderna kommer värmas med fjärrvärme och kondensorvärme från byggnadens kylmaskin. Kylmaskinen och dess centralutrustning levereras av Första Närvärmeverket AB som ett komplett system för optimalt nyttjande av kyla och värme från maskinen. Systemet är förberett för att kunna kompletteras med borrhål för energilagring och/eller solvärmesystem. Fastighetens värmesystem projekteras som ett lågvärmesystem för att passa bra med driften av kylmaskinen. Systemen för komfortkyla är av samma skäl dimensionerade för relativt höga köldbärartemperaturer.

  Spillvattnet består av fyra olika system. Tre av systemen är anslutna till kommunal ledning via pumpstation och olje- respektive fettavskiljare. Det fjärde systemet som avleder spillvatten från smörjgropar och lokaler för rengöring av motorer och dylikt, leds till slutna underjordiska tankar, för tömning och destruktion på annan ort.

 • Flextronics, Västerås +

  För kretskortstillverkning m.m. har verkstadslokaler på Finnslätten i Västerås byggts om åt Flextronics.

  L.E.B har projekterat VVS-installationerna för 12 000 m2 verkstad och 4 000 m2 kontor. Totalt uteluftflöde är på 25 m3/s och ett cirkulationsflöde på 40 m3/s, kylbehovet är ca 1500 kW.