Skip to main content

Programvaror

L.E.B Consult använder branschens modernaste och mest kraftfulla program inom 3D Cad som AutoCad, MagiCad och Revit samt IDA för klimat/energianalys.

Vi använder också egenutvecklade datorprogram för energiberäkningar, simulering av systemuppbyggnader samt tryckfalls- och injusteringsberäkningar för ventilations- och rörsystem. Några av våra egenutvecklade program presenteras kort nedan.

 

balansBalans

Ett energiberäkningsprogram som validerats mot mot IEA-Bestest. Programmet kan hantera en byggnad med upp till 64 olika zoner. Beräkning sker timme för timme och hanterar de vanligaste energislagen samt frikyla och vätskekyl-aggregat med återvinning till värmesystemet.

 

 

kanal 1Kanalj

Ett program för tryckfalls-och injusteringsberäkningar av ventilationssystem. Beräknar tryck, flöde, strypning, ljud och läckage. Programmet erbjuder simulering och beräkning av flödesfördelning forcering, flödesfördelning med don och spjäll låsta i samma läge som vid dimensionerings-beräkningen vid grundflöde.

 

t-rör 2

 

T-Rör

Ett program för tryckfalls-och injusteringsberäkningar av rörsystem. Programmet hanterar tvårörs cirkulerande rörsystem,
alla medier. Simulerar och beräknar tryck, flöde och förinställning av förinställningsvärden. Hanterar Kv-värde och skalvärde. Kulvertnät kan länkas ihop med fastigheters rörledningssystem.

Programvaror

L.E.B Consult använder branschens modernaste och mest kraftfulla program inom 3D Cad som AutoCad, MagiCad och Revit samt IDA för klimat/energianalys.

Vi använder också egenutvecklade datorprogram för energiberäkningar, simulering av systemuppbyggnader samt tryckfalls- och injusteringsberäkningar för ventilations- och rörsystem. Några av våra egenutvecklade program presenteras kort nedan.

 

balansBalans

Ett energiberäkningsprogram som validerats mot mot IEA-Bestest. Programmet kan hantera en byggnad med upp till 64 olika zoner. Beräkning sker timme för timme och hanterar de vanligaste energislagen samt frikyla och vätskekyl-aggregat med återvinning till värmesystemet.

 

 

kanal 1Kanalj

Ett program för tryckfalls-och injusteringsberäkningar av ventilationssystem. Beräknar tryck, flöde, strypning, ljud och läckage. Programmet erbjuder simulering och beräkning av flödesfördelning forcering, flödesfördelning med don och spjäll låsta i samma läge som vid dimensionerings-beräkningen vid grundflöde.

 

t-rör 2

 

T-Rör

Ett program för tryckfalls-och injusteringsberäkningar av rörsystem. Programmet hanterar tvårörs cirkulerande rörsystem,
alla medier. Simulerar och beräknar tryck, flöde och förinställning av förinställningsvärden. Hanterar Kv-värde och skalvärde. Kulvertnät kan länkas ihop med fastigheters rörledningssystem.

VVS-Projektering

Vi har projekterat VVS-tekniska lösningar sedan 1962. Projekten har varit många och ofta tekniskt komplicerade. För oss på L.E.B är det viktigt att åstadkomma byggnader och lokaler som i första hand tillgodoser brukarnas krav och förväntningar. Våra konstruktioner ska dessutom vara hållbara ur miljösynpunkt, vara energisnåla, utförda med flexibla och utbytbara istallationssystem samt innehålla rätt inomhusklimat.

Nedan redovisar vi områden som vi i huvudsak arbetar med.

VA-installationer
Yttre VA-anläggningar, VA-system i hus

Gasinstallationer
Medicinska gaser, Svetsgaser, Tryckluftssystem, Vakuumsystem

Värme
Värmesystem, Undercentraler, Värmecentraler, Ångcentraler

Luftbehandling
Komfortventilation, Processventilation, Självdragsteknik

Kylteknik 
Komfortkyla, Kylcentraler, Livsmedelskyla, Processkyla 

Energi 
Distributionssystem fjärrkyla, Distributionssystem fjärrvärme, Produktionsanläggningar olja/gas, Fastbränsleanläggningar, Energiutredningar, Värmepumpteknik

Brandsläckningssystem
Vattensprinkler, Lättskumsanläggning 

Bergrumsteknik 
Gasskydd, Bergrumsanläggningar, Fortifikatioriskt skyddade anläggningar

Kontakt: vvs@leb.se

Energi & Miljö

L.E.B Consult erbjuder energisamordning, energiutredningar/beräkningar, solstudier, energideklarationer och certifieringsarbetet av Miljöbyggnad, samt miljöbedömningar av valda VVS-komponenter.

Energisamordning
En energisamordnare (ES) belyser och väver samman konsultgruppens energitekniska lösningar och ser till att beställarens mål och krav uppfylls tillsammans med gällande myndighetskrav samt tar ett helhetsansvar för projektets energirelaterade frågor.

Varför behövs en energisamordnare?
ES har en samlad bild över konsultgruppens tekniska lösningar att det överensstämmer med myndighetskrav samt beställarkrav. Oftast utför ES en energiberäkning/simulering för att säkerställa att kraven/målen uppfylls i de olika projekteringsfaserna.

Energiutredning/Energikartläggning
En energiutredning kartlägger tekniska system och byggnadsdelar. Utredning och kartläggning av energikrävande poster görs och underlaget tillsammans med LCC-beräkningar utgör grunden för förbättringsförslag.

Varför behövs en energiutredning?
Kartläggning av energikrävande poster.
Minimera energiförbrukningen.

Energiberäkningar/simuleringar
Med energiberäkningar/simuleringar jämförs olika systemlösningar i syfte att optimera installationssystemen och minimera energiförbrukningen. Till vår hjälp har vi kraftfulla program till exempel IDA Indoor Climate & Energy och L.E.B Balans.

Solstudier
Solstudier hjälper oss att ta fram förslag till optimering av byggnaders utformning och solskydd.

Energideklaration
Vi har certifierade besiktningsmän som utför energideklarationer/analyser.

Miljöbyggnad
Vi har certifierad personal för klassificering av byggnader (brons, silver, guld) enligt Miljöbyggnad.

Miljöbedömning
Våra medarbetare gör en miljöbedömning av föreskrivna produkter med system som Byggvarubedömningen och Sunda hus.

Bas-P, Bas-U
Vi har utbildad personal inom byggarbetsmiljösamordning.

KA
Vi har cerifierad KontrollAnsvarig personal.

Kontakt: energimiljo@leb.se

Styr & övervakning

Vi erbjuder heltäckande konsulttjänster inom styr och övervakningsområdet. Det kan handla om teknisk rådgivning, projektering datoriserade system, besiktning, funktionsprovning och samordnade provningar.

L.E.B  har stor kompetens inom området och goda kunskaper om flertalet av dom förekommande styrsystemen på marknaden. Vi kan hjälpa kund med att kartlägga befintliga styr- och övervakningssystem för ventilation, värme och kyla för att verifiera om ursprungliga intentioner är uppfyllda och lämnar förslag till åtgärder för exempelvis energieffektivisering eller liknande. Vi är givetvis är helst med tidigt vid om- eller nybyggnadsprojekt från planering och projektering till färdig anläggning.

Kontakt: styr-overvakning@leb.se

Övriga Tjänster

L.E.B erbjuder även en mängd specialisttjänster som vi har mångårig erfarenhet av t.ex. projekt- och byggledning, DU-instruktioner, OVK, besiktningar/statusbedömingar och akustiktjänster.