Skip to main content

Affärsidé

Vi skall med hög kompetens inom teknik och projektsamverkan vara en attraktiv leverantör och samarbetspartner.

Vårt mål är att genom god lönsamhet skapa utrymme för en långsiktig utveckling av företagets och personalens kompetens.
På så sätt säkerställs vår roll som en av landets ledande installationskonsulter.

Organisation

 

 

Kvalitet / Miljö / Arbetsmiljö

L.E.B Consult AB:s kvalitets- och miljö- och arbetsmiljöledningssystem är sammanslaget i ett integrerat system och lätt åtkomligt för hela personalen via vårt intranät.

Vår policy är bland annat att vi ska vara våra kunders bästa partner för långsiktigt hållbara VVS-lösningar. Vi ska alltid sträva efter bästa möjliga resultat utifrån kundernas förväntningar, brukarnas behov och samhällets krav.

För att säkerställa detta har vi i vårt system utarbetade planer och rutiner och är cerfifierade av Det Norske Veritas GL, enligt kvalitetsledningssystemet IOS 9001:2008, miljöledningssystemet IOS 14001:2004 och systematiskt arbetsmiljöarbete OHSAS 18001:2007. Årligen reviderar DNV GL vårt system. En recertificering av hela systemet sker var tredje år.

Våra processer ska ha klart definierade och mätbara mål. Det ska tas fram nyckeltal som mäter kundtillfredställelse, effektivitet och kvalitet. Uppföljning mot ställda mål ska ske kontinuerligt och resultaten av mätningarna ska analyseras och ligga till grund för förbättringar och på så sätt kan våra processer ständigt utvecklas.

Miljöarbetet är i dag en naturlig del av vår verksamhet på L.E.B. Vårt arbete är främst fokuserat på miljökonsekvenser av uppdragsverksamhet men naturligtvis även vår interna påverkan på det ekologiska balansen betraktas. Vi utbildar kontinuerligt all vår personal i miljöfrågor.

Till vår hjälp i vår produktframtagning har vi t.ex. Byggvarubedömningen vilket är en miljödatabas med produkter och ämnen som rekommenderas alternativt bör undvikas ur miljösynpunkt. För att optimera energianvändning har L.E.B tagit fram ett eget simuleringsprogram som är verifierat mot bl.a. IDA och Enorm.

I projekt vi deltar i är det viktigt att skapa förutsättningar för god arbetsmiljö, inte bara för dem som skall arbeta i den färdiga byggnaden utan även för montörer vid byggskedet. Vid interna starmöten i projekt upprättas arbetsmiljöanalyser och riskanalyser som ligger till grund för projekteringen.

I våra uppdrag har vi rutiner och stöddokument för att säkerställa vår kvalitet i arbetet. Vi granskar våra handlingar enligt fastlagd rutin och dokument. Kontrollplaner fylls i efter egenkontrollistor.

 

Policy

L.E.B Consult AB ska vara våra kunders bästa partner för långsiktigt hållbara VVS-lösningar.

Med lyhördhet, systematisk styrning, god samverkan och hög kompetens ska vi alltid sträva efter bästa möjliga resultat utifrån

  • kundernas förväntningar
  • god arbetsmiljö
  • brukarnas behov
  • samhällets lagar och krav

 

Genom konsekvent uppföljning ska vi ständigt förbättra oss.

Våra kärnvärden är för:

Kundfokus Organisation Resultat
Lyhördhet Långsiktighet Lönsamhet
Engagemang Effektivitet Ekologisk balans
Behovsanpassning Bästa kompetens Bästa miljö 
     

Nyckeltal

Årets resultat i sammandrag

Belopp i MSEK

  2014-04-30 2013-04-30
Omsättning 60,7 57,3
Balansomslutning 24,7 22,3
Soliditet 52,5% 48,4%
     

Antal anställda: ca 50
Medelålder: 41

Enligt branschöversikt för arkitekt-, teknikkonsult-, och industrikonsultföretagen december 2014 framtagen av STD, innehar L.E.B Consult följande placering:

Nr (116) av de största svenska arkitekt-, teknikkonsult- och industrikonsultkoncernerna.

 

Historik

L.E.B Företagsfilm

!movie